Spring til indhold

Idehøring – solcellepark Ballum Hede

Borgermøde vedr. 9 VE projekter (bl.a. Ballum Hede)

I forbindelse med høringen vil der blive afholdt et borgermøde.

Informationsmøde om VE projekter

Onsdag d. 16. august 2023

19:00 – 21:00

Bredebro Camping- og idrætscenter

Langagervej 64, 6261 Bredebro

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har som målsætning at der i de kommende år skal opføres op

mod 125 vindmøller og 1.600 hektar solceller. I den forbindelse har der været afholdt to ansøgningsrunder

for VE-anlæg, hvoraf den seneste er afholdt med ansøgningsfrist i december 2022. Kommunalbestyrelsen

har herefter i maj 2023 prioriteret 10 ud af 30 projekter fra anden runde til videre sagsbehandling. De

ansøgte projekter varierer imellem solcelleanlæg, vindmølleparker og kombinerede anlæg.

Solcellepark ved Ballum Hede

Unison Energy Partners (UNISON) ønsker, i samarbejde med lokale lodsejere, at etablere en solcellepark

sydøst for Husum-Ballum. Projektområdet omfatter et bruttoareal på ca. 125 ha og i projektområdets

sydvestlige hjørne ligger 60/15 kV transformerstationen Ballum. Med en placering i umiddelbar nærhed til

den eksisterende transformerstation kan den eksisterende el-infrastruktur udnyttes. Anlægget har en

samlet effekt på ca. 100 MW, hvilket svarer til det årlige elforbrug for ca. 25.000 husstande. Langs

projektområdets ydre omkreds på ca. 7,5 km vil der blive plantet et 3-rækket læbælte, i en højde, der

skærmer for indsyn til solcellerne. Beplantningsbæltet vil skabe føde og bosteder for insekter, fugle og

andre smådyr, og vil på den måde hjælpe med at øge biodiversiteten i området. Det samme gør sig

gældende for arealerne under og imellem solcellerne, som vil henstå i forskellige arter af græs, urter og

blomster. I tilknytning til læbæltet har UNISON foreslået at etablere en vandresti. Vandrestien kan være en

forlængelse af den flittigt brugte vandrerute ved Husum-Ballum. Langs vandrestien vil der være mulighed

for etablering af udkigstårne og nedfaldspunkter med borde og bænke. Fra det tidlige projektstadie har

7

UNISON arbejdet med involvering af lokalsamfundet. D. 27.02.2022 afholdte UNISON informationsmøde,

med deltagelse af ca. 50 lokale borgere. På mødet opfordrede vi til, at der etableres et lokalt udvalg, som

kan danne ramme om dialog vedr. mulige rekreative og naturfremmende ønsker, som kan tænkes ind i

parkens udformning. D. 14.06.2022 blev der afholdt et udvalgsmøde, hvor deltagerne bl.a. efterspurgte at

dele projektområdet i to og etablere en vandresti gennem projektområdet. Denne efterspørgsel har

UNISON indarbejdet i den opdaterede projektbeskrivelse sendt d. 16.12.2022.

UNISON har indgået et strategisk samarbejde med ladeoperatøren Clever, og har på den baggrund

mulighed for at sætte en eller flere lynladere op ved Husum-Ballum, såfremt der er interesse for dette.

Afgrænsning og brug af området:

Der etableres et 3-rækket beplantningsbælte bestående af træer og buske. Beplantningsbæltet vil være ca.

5 meter bredt og i højden tilpasset således, at skyggepåvirkningen på solcellerne minimeres. Arealerne

under og imellem solcellerne vil henstå i forskellige arter af græs, urter og blomster. I driftsfasen vil arealet

under og mellem solcellerne blive passet ved afgræsning med får eller ved mekanisk slåning 1-2 gange

om året.

Borgermøde vedr. 9 VE projekter (bl.a. Ballum Hede)

I forbindelse med høringen vil der blive afholdt et borgermøde.

Informationsmøde om VE projekter

Onsdag d. 16. august 2023

19:00 – 21:00

Bredebro Camping- og idrætscenter

Langagervej 64, 6261 Bredebro

På borgermødet bliver alle 9 projekter præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til

projekterne og den videre proces.

Hvordan deltager du i idéhøringen?

Høringsmaterialet sendes ud i førnævnte omkreds af hhv. 1,25 km og 2,5 km fra det enkelte projekt.

Derudover er høringsmaterialet frit tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Idéer og forslag til områdets brug indsendes via nedenstående links, alternativt følges linket via

kommunens hjemme side, under høringer of afgørelser. Der kan sendes generelle svar til VE-anlæg, eller til

udvalgte projekter. Det vil kun være muligt at afgive høringssvar i høringsperioden.

Generelle høringssvar https://selvbetjening.egki.dk/550/550-06072316075190

Et høringssvar er muligheden for interesserede parter til at give deres idéer og forslag for områdets

anvendelse til kende. Nedenstående er eksempler, men er ikke en udtømmende liste.

Eksempler på idéer og forslag:

 Har du andre forslag til områdets anvendelse?

 Har du forslag til alternative placeringer?

 Hvad skal der stå i rammebestemmelserne?

 Har du forslag til hvem der skal deltage i den kommende proces?

 Har du forslag til visualiseringspunkter?

I forbindelse med behandlingen af høringssvar vil dit navn, by/område og bemærkninger blive gengivet i

offentliggjorte dokumenter, som indgår i det videre arbejde med planlægningen. Du kan læse mere om

kommunens databeskyttelse her (Databeskyttelse).

Spørgsmål rettes til Team VE, Tønder Kommune på VE@toender.dk

Del på Facebook
Vælg Byer

Kategorier

Arkiver